تلفن :

66903901 ،66903902 ،66910163

فکس :

66936239

فروشگاه اینترنتی: کلیک کنید

تلگرام :

اینستاگرام :

آدرس
دفتر فروش : تهران ، خیابان کارگر شمالی ، خیابان قدر

پلاک 6 ، واحد2

کارخانه: شهرک صنعتی ایوانکی ، خیابان کوشش 1

محلول رایت گیمسا | Wright - Giemsa Solution


for Hematology Blood Smears and Protozoos Staining

 

 

 

 

پودر رایت، پودر گیمسا | Giemsa Powder, Wright Powder


Pure Powder for Hematology Blood Smears and Protozoos Staining

 

 

 

 

 

کیت رنگ آمیزی گرم | Gram


Color Staining Set for Microscopy

 

 

کیت رنگ آمیزی گرم تولید شرکت فن آوری روز آزمون میباشد و تمام مراحل تولید و کنترل مطابق دستورالعمل ISO13485  انجام میپذیرد.

 

حجم تعداد نام محصول

100CC

100CC

100CC

100CC

1

1

1

1

کریستال ویوله

لوگل

الکل استون

فوشین قلیایی

GRAM

COLOR STAINING SET FOR MICROSCOPY

کیت گرم روزآزمون
کیت گرم

 

 

 

 

محلول گیمسا | Giemsa`s Solution

for Hematology Blood Smears and Protozoos Staining

 

 

 

 

 

محلول رایت | Wright Solution

for Hematology Blood Smears and Protozoos Staining

 

 

 

کیت رنگ آمیزی زیل نلسون | Tb-color

kit for the Microscopic Investigation of Mycobacteria

کیت رنگ آمیزی زیل نلسون تولید شرکت فن آوری روزآزمون میباشد و تمام مراحل تولید وکنترل کیفی مطابق دستورالعملهای ISO 13485  انجام میپذیرد .

حجم تعداد نام محصول

100CC

100CC

100CC

1

1

2

متیلن بلو

اسید الکل

فوشین فنیکه

TB- COLOR

KIT FOR MICROSCOPIC

INVESTIGATION OF MYCOBACTERIA

 

کیت رنگ آمیزی زیل نلسون روزآزمون
کیت رنگ آمیزی زیل نلسون